at the heart of a tiny city

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Lòng phố nhỏ
tiếng kinh cầu dội lên
nụ hoa
      vỡ trắng
             tụng mòn thiên thu
tôi ngồi nhìn dòng người đi vào mặt trời
mang theo tiếng thở của đêm
và lời hát nặng trĩu
trên cánh những con chuồn chuồn mất ngủ
.
Cơn bão vừa đi qua
sau khi đập cửa những ngôi nhà đóng chặt
cùng tiếng gào khóc
lênh láng trên những con đường không bóng người
linh hồn của biển
linh hồn một vương quốc đã chết
vật vã trong đêm
.
Tiếng mõ dồn dập
tụng một hư vô
cuối trời.
At the heart of a tiny city
the prayers came in waves
flowered
     in shattering brilliant light
	      chants corroding an eternity
I’m resigned to watching an endless line of people 
heading for the Sun
within them the breath of darkness
the laden lyrics
on the wings of sleepless dragonflies

The passing storm
banging on the doors of the tightly shut homes
together with the ear piercing cries
burnished on the road emptied of people
soul of the sea
soul of a dead empire
twisting and turning through the night

The drowning waves of the temple gong 
chants for nihility
at the foot of the sky.
.
November 2020
Saba, Vietnam

Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: