the children asleep on the pavement

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Tấn Vĩ

Night
the children asleep on the pavement
the changing autumn leaves
the heart of the city abandoned

I’m tapping on the screen
tap tapping out a verse
drawn in by its rhythm
whisk away 
by the flow of the imagination

Not a soul there left
as vines of ivy glide across the pavement
the tumulus
in the blaring bluish 
sickly white
moonlight

August 2021
Đêm
những đứa trẻ con nằm ngủ trên vỉa hè
mùa thu thay lá
không có ai đi dưới lòng đường

Anh ngồi gõ một câu thơ
vào màn hình
thèm nghe nhịp chữ
trôi
trên dòng sông tưởng tượng

Không còn ai ở đó
dây thường xuân bò xuống lòng đường
cỏ mộ
dưới trăng vằng vặc
màu trắng
xanh xao

Thái Hạo, the poet and journalist is currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: