holding back

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

h o l d i n g   b a c k

   [your name on my lips is the sweet silence

                                 . . .an aching scar in my heart]

                                                      đoàn minh đạo

the awakening 

tenderness of a kiss

the chills on fingers in 

an unreachable 

dream

*

a lingering silky mist, 

the breath of the river

a mere 

moment frozen 

upon anticipating sandy lashes

*

stayed, 

gosh staying put for so long

dependent on what has been set in stone

written 

in the stars

*

[the friends not noted.  constant]

together with you turned a page of endearment

*

the bridge at dusk. water. running still

to people’s shock 

the meaning of it all 

drifting along

*

when and what, 

nothing is worth the bother

the affectionate moments 

in turns 

say their goodbyes

—–

April 2022

g  i  ữ   l  ạ  i 

                           [tên em dấu mật trên môi

                                 . . .vết thương tật tim tôi]

                                                      đoàn minh đạo

nồng nàn

thức giấc môi hôn

rồi tay hứng lạnh

giữa cồn mơ

                         xa

*

tơ sương đỏng đảnh

dụy hà

vướng thầm một chút

my sa

bồi hồi

*

ôi từ lâu

             vẫn

yên ngồi

theo năm tháng của sao trời

lụy

băng

[những người bạn không quyển.  hằng]

cùng em lần giở một trang

úa tình

mà cầu chiều.  nước.  vẫn nghinh

rót ai xanh mặt

giữa hình tượng

      trôi

khoảng cách nào vậy, nhé

thôi 

đan tay tháo gở

lần hồi

biệt

ly

*

H o à n g X u â n S ơ n

21/5/2013


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: