ungrateful cruelty, dusk

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

U N G R A T E F U L    C R U E L T Y,   D U S K

the ungrateful cruelty of dusk

down the walkway someone’s footprints 

a pillar of society. clean hands through the rocks

discoloured scattered sound in every laden step

,

say forgetting be it a lighter heart

carefree. drifting like clouds, hair locks in the breeze 

standing there counting all the different coloured balloons

the hoarse drumming of deadly silence

,

like the inevitability of a coming storm

the godly land of blades

I don’t know and I can’t remember

how the clean slash happened to be there

,

our ungrateful cruelty upon dusk

a heard in a drama of inhumanity

where is the truth amongst the warp rambling souls

whose hair is touched by a touch of grime and dust

July 2022

[ HOPLUU.NET ]

https://hopluu.net/p133a3873/b-a-c-a-c-c-h-i-e-u

B  Ạ  C    Á  C,    C  H  I  Ề  U

 )(  )(

chiều bạc ác thôi thì bạc ác

những đường cầy kéo chạy thân đi

cột sống.  tay thiêng và mầm đá

vàng gieo âm từng bước nặng trì

,

cứ tưởng quên đi thân bồng.  nhẹ

tếch.  mây trời tóc bay bay lên

rồi đứng lựa hết màu bong bóng

chiếc lùng tung gõ khan điệu thầm

,

như cơn sấm lùa dông sộc tới

xứ phong thần của những ngọn dao

tôi không biết và mình chẳng nhớ

vết cắt da ngọt xớt lúc nào

,

chiều bạc ác ta cùng bạc ác

xúm nhau chi những tuồng bất nhơn

đâu sự thật hồn xiêu phách tán

sợi tóc ai dính một chút nhờn

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

23 Juin, 2022

*


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: