I viewed you

A poem in Vietnamese by Niê A Dũng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

I viewed you with 1/2 an eye

Grey sky

On the tip of my tongue were the words “pillow princess”

Calling upon autumn

I viewed you with 1 eye

Witnessed flying were the returning excuses

Wilting flowers yellowing in distant fields

Night momentarily mending the seasons with sackcloths

I viewed you with 2 eyes

With fresh flowers and green grass

Virtual sweet eyes honey on plump red lips

Forever a hummingbird

I viewed you

Through the eyes of a nemesis

A horizon red at dawn

Through your eyes saw the other side

June 2022

_

Tôi nhìn em

Tôi nhìn em bằng 1/2 con mắt

Bầu trời xám xịt

Lưng lửng giấc chữ “ô môi”

Gọi ngày lá rụng

Tôi nhìn em bằng 1 con mắt

Thấy Cắc- ca bay về

Hoa rũ vàng trên cánh đồng xa

Đêm chốc dạ khâu mùa bằng túi vải

Tôi nhìn em bằng 2 con mắt

Có hoa tươi và có cỏ xanh

Giọt mật trong môi mọng ánh mắt ngọt lành thực ảo

Chú chim ruồi miên trường

Tôi nhìn em

Bằng ánh mắt kẻ mù

Trời hồng phía bình minh

Tôi mượn ánh mắt em nhìn từ phương đối diện


Niê A Dũng, Anh Dũng, the poet born Nguyễn Văn Dũng in 2002 at Thanh Vân, Cát Tân, Như Xuân, Thanh Hoá. Currently lives in Hanoi, Vietnam

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

6 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: