A woman upon dusk

A poem in Vietnamese by Niê A Dũng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

A woman upon dusk

*A collection of sadness on her sleeves

Accepts loneliness from the bottom of her heart and the desires

Hesitant

Faltering

Tentative

A woman

Brought forth yearning upon dusk

Weaving a hammock of clouds

Eddies of an endearing lullaby 

*Please speak not of today’s sunset

It’s like tea brewed the day before

Moody

Brooding

Speak not of this woman

As the faltering heart of a leaf falls upon dusk

*Please measure not loneliness with yearning

A woman’s breath has touched upon the afternoon

The moon’s heart

Utter not of the streets

Purple with crepe myrtle

Cicadas will be loss for word

Easter lilies calling upon summer

A woman taking the hold of dusk

Đàn bà chiều

*Gom nỗi buồn vắt lên vạt áo

Lấy cô đơn thành những cơn khát đáy lòng

Ngập ngừng 

Ngập ngừng

Ngập ngừng

Người đàn bà 

Đem chiều đi làm nỗi nhớ

Đan chiếc võng mây

Ru ngọn sóng tình

*Xin đừng nói về chiều nay

Nó như tách trà pha từ hôm trước

Nhè

Nhè

Xin đừng kể chuyện về một người đàn bà

Khi chiếc lá trên cành bắt đầu nghiêng lòng rụng xuống trước hoàng hôn

*Xin đừng đo cô đơn bằng nỗi nhớ

Người đàn bà đã chạm chiều bằng nhịp thở

Của tim trăng

Xin đừng nói về những con phố

Đã tím bằng lăng

Những con ve bắt đầu nghèn nghẹn

Hoa loa kèn rủ mùa hạ đến

Người đàn bà chiếm chiều


Niê A Dũng, Anh Dũng, the poet born Nguyễn Văn Dũng in 2002 at Thanh Vân, Cát Tân, Như Xuân, Thanh Hoá. Currently lives in Hanoi, Vietnam

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: