Learning how to love

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
Learning how to love

you're in heaven when you kiss her
soft like sand
and sunlight

she takes your body 
down a long and dark 
tunnel

her lips sound
the length of the tunnel
you're lost in the dark hole
a lost soul

you want the kiss
to go on forever
it's something she too
wants not to end

there you and her
have both sinned

oh 
what sin?
all shall have to 
wait and see

_____
September 2020
-
Tập yêu

bạn hôn nàng và bước vào thiên đường
mềm như cát
và nắng

nàng mang cơ thể bạn
xuống một đường hầm dài
và tối

môi của nàng cũng dài
theo đường hầm
bạn lạc vào lỗ đen
như mất linh hồn

bạn chỉ muốn nụ hôn này
kéo dài mãi mãi
đó là điều nàng
cũng không muốn dứt

và ở đó bạn và nàng
đã phạm tội

ôi tội gì,
mọi người sẽ phải đợi
một thời gian nữa…
_____
SEPTEMBER 2020

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: