My fellow citizens

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

My fellow citizens
Don’t bother with the congressional election. the devil’s banquet
Don’t bother with the rise and fall ins and out
Don’t bother about trying to light a fire
Don’t carry your voice in anthem at the bottom of a stagnant well
Just throw it down the chiasmic gauntlet of the past
The devil reincarnated
Humans, they will never be.

My fellow citizens
Please call upon each other’s humanity
Teach each other how to be human
Fear and hatred is no way the inheritance of the living
Contempt and ridicule
Not the making of a soul
Nor loneliness and despair treasure
We take them to bed.

Stand by each other. demand your value
Demand your respect
As human beings
Your fateful birth is the culmination of love
Together we are love.
On this earth
Demand love. the overflowing evergreens
Shining in your eyes
Your spirit
The clearest water well.

October 2020
Khuôn mặt chiều
Dân nước tôi
Đừng để ý bầu bán đại hội. bữa tiệc của quỷ
Đừng hóng chuyện lên xuống vào ra
Đừng để ý đốt lò củi lửa
Đừng vỗ tay vì cáo chết chồn lên
Đừng hát ca trong vũng đọng ao tù
Hãy xô nó vào miệng huyệt quá khứ
Lũ người quỷ ám
Không thể thành người

Dân nước tôi
Hãy gọi nhau làm người
Dạy nhau làm người
Nỗi sợ và lòng căm hờn không phải gia tài để sống
Khinh khi và chế nhạo
Không phải linh hồn ta
Cô đơn và gào thét không phải báu vật
Để mang theo vào giấc ngủ

Đứng cạnh nhau. đòi lại phẩm giá
Đòi lại tôn nghiêm
Làm người
Mỗi sinh mệnh là kết quả của một tình yêu
Ta đến để yêu nhau
Trên mặt đất này
Hãy đòi lại tình yêu. cho xanh chảy tràn
Cho mắt long lanh
Mỗi hồn người như một giếng nước trong.
-----------------
TH. 7/10/2020

Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: