an unfinished verse, a social distancing christmas

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trương Chinh

A N   U N F I S H E D   V E R S E

a  S o C i a l    Di s t a N cing    CHR  is T m a    s

.

The snowflakes drift by

a shortcut home

winter lining up 

the fragile wishful hope of the night

.

A grain of dust. and the resounds of bells

brought forth the freezing cavern of this world

a fermenting dispirited battlefield

a season in sediments, the sudden swells

.

Supposed we face each other

via a cake carver

a surmise circled inside a fence

a conquest in barbed wire.

.

(December 2020)

_____

Đ  O  Ạ  N   V  I  Ế  T   D  Ở   D  A  N  G

 m Ù a  g i Á n G   s i N h   g i à n   c  Á C H

.

Những bông tuyết bay ngang

đường về nhà lối tắt

mùa đông đứng sắp hàng

đêm rất gầy thánh vọng

.

Hạt bụi.  và chuông ngân

bưng hang đời rét cóng

men dã chiến thất thần

cặn mùa sao đáy bọng

.

Giả thử ta nhìn nhau

bằng con dao cắt bánh

giả thử trong vòng rào

tràng kẽm gai hiển tích

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

21 decembre 2020


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: