bury me in the night

Chú ong hút từng nhụy hoa
từng bụi bay trụi bay qua cánh đồng
phấn hoa phấn được đi chơi
từ em hoa lữ đến ơi hoa hồng
_____

bury me in the night
sightless and free bury me
falling fire resolving ashes free me 
free me from thee

chôn tôi trong đêm
bạn đã bị mù

cứ tha hồ chôn tôi
lửa đã tắt và tro tàn 
giải phóng tôi
 
ra khỏi bạn?

_____
JUNE 2020

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: