Tôi ước là tôi viết được theo cách tôi nghĩ

A poem in Vietnamese by 
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Tôi ước là tôi viết được theo cách tôi nghĩ
Một cách ám ảnh
Luôn luôn hoài hoài 
Với những cơn đói khát khủng khiếp
Tôi muốn viết đến mức nghẹt thở
Đến mức sụt não thần kinh
Những con chữ xoắn quay bắn ra những xúc tu tụt tuôn vào hư vô vực thẳm
Và tôi sẽ viết về bạn
nhiều hơn
những gì tôi không nên 
.
August 2020
___

I wish I wrote the way I thought
Obsessively
Incessantly
With maddening hunger
I’d write to the point of suffocation
I’d write myself into nervous breakdowns
Manuscripts spiralling out like tentacles into abysmal nothing
And I’d write about you
a lot more
than I should

Benedict Smith, born February 20, 1993, a poet and science fiction writer

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: