when loneliness is a ghost

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm
1. 
when loneliness is a ghost
it finds a stranger to love
to re-enact the familiarity

2.
what will happen if I'm 
your light
Will the stars disappear?

3. 
if I desire your kiss
poke a hole in my face
and I'm breathless

4. 
not because I'm not loved
but it seems no one could ever fill the hole
she's left behind
5. 
on my body
she noted her memories
like postcards from a prehistoric era

6. 
imagine if we were small
the size of ants
frolicking amongst the flowers and foliage

7.
hence then what's there
left for me 
to be happy about?

-----
1.
khi con ma cô đơn 
nó sẽ tìm cách yêu một người lạ
và thân mật giả vờ

2.
điều gì sẽ xảy ra nếu tôi là
ánh sáng của bạn 
và các ngôi sao sẽ biến mất?

3.
tôi muốn nụ hôn của bạn
đục thủng một lỗ trên mặt tôi 
làm tôi khó thở

4.

không phải tôi không được yêu
mà dường như không ai lấp đầy được cái lỗ
mà nàng đã bỏ quên 

5.
nàng viết những kỷ niệm
lên cơ thể tôi
như những tấm bưu thiếp từ thời tiền sử

6.
hãy tưởng tượng chúng ta có
kích thước những con kiến
đang nhảy múa giữa hoa và cỏ

7.
vậy thì còn gì
để tôi hứng thú
nữa không?

_____
JANUARY 2021

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: