chaconne

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
a day
with nothing to do
I would sit hugging the guitar
an old guitar
I would sit and listen to Bach’s chaconne 
the whole night
some movements 13 minutes 57 seconds long
some notes played over and over again
like the night

many are nights (for me)
life dropping 
day after day like loose guitar strings
many are days untightened
playing over and over again
like the notes in chaconne
then
many are the poems 
copying & pasting
bits and pieces of my life

to be thrown away
into a bin
by the bed
the next morning

December 2020
~~~~~

một ngày
không có gì làm
tôi ngồi lên dây đàn
một chiếc đàn đã cũ
rồi tôi ngồi nghe chaconne của bach
hết một đêm
những đoạn dài 13 phút 57 giây
những nốt nhạc cứ lập đi lập lại
như đêm

tôi đã có những đêm
đời chùng xuống như sợi dây đàn
lâu ngày không buồn lên
tôi đã có những ngày
lập đi lập lại
như những nốt nhạc chaconne
rồi
tôi có những bài thơ
copy & paste
đời mình vào đó

rồi ném vào thùng rác
cạnh giường
sáng hôm sau

Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: