the nation

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm

đất nước
oằn như con giun bên bờ biển đông
nắng đốt
mưa gào
mỗi năm mươi trận bão giã vào thân
tơi tả hình hài

đất nước vặn mình
núi đá lởm chởm
gần một thế kỷ sâu trùng đục nát
dân mình cúi mặt
còng lưng
gánh
một đầu non sông
một đầu bạo chúa

vai trần như đá nhọn
ken két trong những đốt xương mòn
ken két trong hàm răng cắn chặt
núi đá vỡ tan
những cuộc đời vỡ tan
tiếng cười mục ra bên bờ nước mặn
tiếng người mục ra
bên người.
---------
TH. 6/10/2020
the nation
squirming like a worm along the East sea
searing sunlight
torturous rain
pounding yearly tropical storms
tattered form

the nation wringing
knobbly rocky mountains
nearing a century of worm wore decimation 
the people’s back bent
head low
yoked(upon our shoulders)
one end the country
the other a dictator

naked shoulders, sharp boulders
grinding, every eroding bone fracture
grinding, the tightly locked jaw
shattering the mountain boulders
the shattered life
laughter corroding away in the salty waters

October 2020
Thái Hạo by Nguyễn Thị Phương Trâm

Thái Hạo, the poet and journalist currently lives in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: