a geese feather tainted with blood

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh
without your heart
there will never be
the birth of a poem
since it’s actually
a fallen geese feather tainted
with your blood

the poem
it’s not where seabirds
lay their eggs
it’s a grain of sand
in your eyes

your single breath
upon the ocean
a poem, the cause of the explosion 
of each and every battleship
bringing forth each and every
person
as wooden pikes 
stormed the sea

---
July 2021
nếu không có trái tim của bạn
bài thơ không bao giờ có thể
sinh ra
vì nó chính là
lông ngỗng rơi
dính máu của bạn

bài thơ
nó không phải chỉ là nơi loài chim biển
đẻ trứng
nó chỉ là hạt cát
xốn xang trong mắt bạn

bạn thổi một hơi thở
trên đại dương
bài thơ sẽ nổ tung
đến từng chiếc chiến hạm cuối cùng
và mang từng
người
như ngọn chông
lao ra biển...

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: