scent of colours

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị phương Trâm

s c E n t   Of   c O L o U r s

.

The smell of sleep

hints of footprints long gone

the poem stuck in a draw

still a brand-new river of white brilliance

.

The white paper white pages. gosh.  the white clouds

noted the scent of contradiction(the double edged sword)

the woman flew all the way back to the beginning

I tried my best to follow to in the end to grasp at nothing

.

You wore a silver rim necklace and ankle braces

Wagering love via tiny hoop earrings

escaped I did from the scent of such forbidden fruit

hu hu. the dazzle. the lights

.

July 2021

m  Ù  i    c  Ủ  A    m  Ầ u

.

Khi nghe được mùi của giấc ngủ

những bàn chân đã bỏ đi xa

câu thơ vẫn nằm trong kẹt tủ

còn y nguyên khoảng trắng hằng hà

.

Giấy trắng giấy trắng.  ồ.  mây trắng

ghi ra mùi của hương thị phi

người nữ bay về nơi khởi điểm

mình ngó theo mà chẳng thấy gì

.

Em mang kiềng bạc chân vòng kiềng

đánh cược tình bằng những chiếc khoen

tôi ra khỏi mùi giam trái cấm

hụ huợ.  xa hoa.  những ánh đèn

.

h o à n g  x u â n  s ơ n

17.mai.21


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: