Trích từ Phát Biểu cho Học viện Ý tưởng Tốt đẹp

A poem in English by Wallace Stevens
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


Trích từ Phát Biểu cho Học viện Ý tưởng Tốt đẹp

Extracts from Addresses to the Academy of Fine Ideas

WALLACE STEVENS

i

Tiếng giấy vò thật sự thật thú vị.

Làm mũi ta ngưa ngứa nhăn, với những gì bằng giấy

Như tai bằng thủy tinh, nghe tiếng ném

Những hoa hồng giả – hay so sánh với hoa hồng thinh lặng của mặt trời

Và mưa, những bông hồng-máu hiện diện ở trong mùi tanh của nó,

Với tờ giấy này, những hạt bụi này. Nêu lên những quan điểm đó.

Kính thưa các anh,

Thế giới này là một thế giới nhân tạo. Hoa hồng

Bằng giấy là bản chất của thế giới này.

Biển chữ nghĩa của nó ôi bao la; cả một bầu trời

Xanh, trong, mây, cao, tối, rộng và tròn;

Những ngọn núi khắc hình của nó trên những vách tường.

Và, nếu không, những hoa hồng mưa là của

Những người đàn ông trần truồng, những người đàn bà trần truồng như mưa.

Mùa hè ở đâu ấm áp đủ để ta cùng đi

Giữa độc đàn dâm đãng, càng tránh xa đi càng tốt,

Và những gì chúng ta mong muốn, về sự trần truồng, còn

Ngoài những hiểu biết về sự trần truồng, phần nào đi nữa

Của sự thực tế, ngoài hiểu biết của những gì 

Thực tế, một phần nào đã tùy theo vùng đất ngoài tâm trí?

Mưa là một sự chuyên chế không chịu đựng được. Mặt trời là

Một nhà sản xuất quái vật, một mắt, chỉ một mắt,

Chỉ gọt những hình thức cho con mắt,

Những gì chẳng khác chi những gì bằng giấy, của những ngày

Những ngày bằng giấy. Sự giả dối và sự thật là một.

_____

A crinkled paper makes a brilliant sound.

The wrinkled roses tinkle, the paper ones,

And the ear is glass, in which the noises pelt,

The false roses – compare the silent rose of the sun

And rain, the blood-rose living in its smell,

With this paper, this dust. That states the point.

Messieurs,

It is an artificial world. The rose

Of paper is of the nature of its world.

The sea is so many written words; the sky

Is blue, clear, cloudy, high, dark, wide and round;

The mountains inscribe themselves upon the walls.

And, otherwise, the rainy rose belongs

To naked men, to women naked as rain.

Where is that summer warm enough to walk

Among the lascivious poisons, clean of them,

And in what covert may we, naked, be

Beyond the knowledge of nakedness, as part

Of reality, beyond the knowledge of what

Is real, part of a land beyond the mind?

Rain is an unbearable tyranny. Sun is

A monster-maker, an eye, only an eye,

A sharpener of shapes for only the eye,

Of things no better than paper things, of days

That are paper days. The false and true are one.


Wallace Stevens was an American modernist poet (1879-1955)

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: