To my children

A poem in Vietnamese by Nguyễn Bắc Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thái Bình

Dedicated to my mother

Children, when you’re older you’ll hear stories about your father 

About a poet who took up arms, because he loved peace

Stationed on a hill in clouds of blinding dust, as dusk descended

I had missed you, my children

Even though it was just a subdivision but I did my small part

You should be proud of your father’s heart

O the story about an unfortunate hero

A vagabond amongst fools

It’s the story of my life, so children you must not forget

A lengthy part in trudging decorum

I never resented life for despising me

The path I took was chosen long ago

But when I caught a glimpse my mother’s grey hair

I shed the silent tears for what was to come

Children, when you’re old enough

Look through the humiliating pages of Vietnamese history

Understand why I had to suffer

Why the nation is in a state of such complaint

_____

FEBRUARY 2022

Viết cho các con tôi

Kính dâng mẹ

Khi các con khôn lớn thế nào cũng nghe kể chuyện đời ba

Chuyện một nhà thơ yêu hoà bình nên bị đời cho đi khiêng đạn

Khi chiều xuống, bụi mù trời trên ngọn đồi ba đóng

Ba bắt đầu thương nhớ các con ba

Dù ở tiểu khu này ba là tên tiểu tốt

Nhưng các con nên tự hào ở tấm lòng ba

Ôi câu chuyện người anh hùng lỡ vận

Nên bụi đời cùng một lũ ngu phu

Đó là câu chuyện đời ta các con cần phải nhớ

Ôi một quãng đời dài lê bước ưu du

Ba không cực lòng khi bị đời khinh rẻ

Con đường ba đi đã chọn từ lâu

Nhưng khi nhìn những đốm hoa râm trên đầu tóc nội

Ba đã khóc thầm khi nghĩ đến mai sau

Rồi mai mốt khi các con đã lớn

Hãy tìm trong trang nhục sử Việt Nam

Để thấu hiểu vì sao ba khổ cực

Vì sao nên đất nước lầm than

Nguồn: Nguyễn Bắc Sơn, Chiến tranh Việt Nam và tôi, NXB Đồng Dao, 1972


Nguyễn Bắc Sơn (1944 – 4/8/2015) the poet was born and died Nguyễn Văn Hải, in Phan Thiết, Bình Thuận.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

7 comments

      1. So many good people lost to war. I saw the backside of Vietnam and the Iraq war. Soldiers do suffer but the people of the country. They must overcome. Poor Ukraine. Slowly being took apart. Break my heart.

        Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: