the old man Nguyen likes to kick the ball around

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

 [ The ball is rolling

 Uy Viễn’s words ]*

The Old mAn NgUYen liKes to KiCk tHe bAll aRounD

Tribute: which legs kicks better 

Fitting: the leg that’s most convenient

[ it can also explained as:  whichever leg is “the injured leg” is the useless leg you may as well throw away ]

Cordial: the pavement has been been laid, “to support” the feet,

T h e W e a r & T e a r

November 11th, 12th – 2014

[ after being imbued with martial law and fundamental rights ]

July 2021

[ Quả bóng đã lăn

 Nhớ lời Uy Viễn ]*

.

C ụ  N g U Y ễ n   m Ê   đ Á   b  Ó n G

Tri túc:        biết chân nào đá hay

Tiện túc:      tiện chân nào “sút” chân ấy

    [ cũng có thể hiểu:  chân nào “hỏng cẳng” chẳng làm nên trò trống gì thì tiện phéng đi cho xong ]

Đãi túc:    đá lọt lưới rồi, “bồi dưỡng” cho chân

Hà thời túc:   chân để lâu quá không xài, bị hà ăn chân,

S ử  M ặ c

11,12 tháng mười một – 2014

[ sau khi thấm nhuần đạo lý tự điển vũ chất ]

.

* Uy Viễn tướng công Nguyễn Công Trứ


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: