flesh and bone barely enough to lay the foundation of ideals

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

556.

______________

what corner of the universe is cracking

the holes leaking

time slipping away void of thoughts

the day barely expressed wrapped up in a setting sun

the night in a flicker of an eyelid the fresh morning dew

barely a sip of life

and already fatefully staggering

yet to find what’s predestined

to have already lost destiny

flesh and bone barely enough to lay the foundation of ideals

yet buried is

history

time now 

the smoking incense 

of loss, and

adversity.

.

July 2021

không biết xó hẻm nào của vũ trụ bị nứt, lủng

đã rò rỉ

thời gian trôi tuồn tuột không ngờ

ngày chưa tỏ đã vội vã hoàng hôn

đêm chưa chợp mắt đã ngợp lắm sớm mai tươi rói

chưa hớp hết ngụm đời sống

đã ngất ngưởng khệnh khạng số phận

chưa tìm ra lá số tử vi

đã thất tán căn phận

xương cốt chưa kịp đắp nền lý tưởng

đã mộ phần

lịch sử

bấy giờ năm và tháng

chỉ còn khói nhang

của lưu lạc, và

vất vưởng.

__________

Hứa Hiếu


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently living in Lawrenceville, USA.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: