Endearing

A poem in Vietnamese by Vàng A Giang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Endearing

Endearing is the small lives

An entire life of smallness

The flood stayed as time passed by

Side by side what is withered and gone

/

The boxed-in narrow views of villagers

Mournfully resounding through the bamboo groves

Drudgery through the same familiar paths

Endearing is the new way of life unadopted

/

The blue horizons out there green with newness

Not a song, but the return of sighing 

From a bygone hundred year

Life drifting by, sinking deeper into the old ways

The imploding tearful baffling narrow views.

April 30, 2022

—–

Thương

Thương những đời bé nhỏ

Suốt đời với những cỏn con

Ngày qua đi, lam lũ ở lại

Sống một đời bên những héo hon

/

Lũy tre làng vọng về nỉ non

Những tư tưởng đóng khuân chật hẹp

Oằn trĩu người nặng những lối quen

Thương thời mới người không chịu mới

/

Những vòm trời ngoài kia rất xanh

Không ai chịu cất lên mình tiếng hát

Tiếng thở dài như trăm năm về lại

Đời rất trôi, còn ngụp lặn xưa cũ

Những tư tưởng chật hẹp bật khóc hoang mang.

Vàng A Giang, the poet born in 1993, in Lào Cai, Northern Highlands, Vietnam.


Vàng A Giang, the poet born in 1993, in Lào Cai, Northern Highlands, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: