Commitment

A poem in Vietnamese by Sấu Mã
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

COMMITMENT

.

I have nothing to give in return

A smile a look a “like”

An idle sigh

.

This  gratitude

I’ll set free in the wind

Can you see the foot of the wind sometimes fast sometimes slow

.

I’ll send with the rain

A quick drop an odd drop

Not raindrops but words

.

Occasionally I ask the dark night

You unbeknown

Your deepest sleep so

.

In my last gratitude

I will give myself back to the earth and sky

Follow the wind follow the rain to accept a thousand commitments

.

December 2018

_____ 

ỦY THÁC

.

Tôi có gì để đáp lại 

Một nụ cười một ánh mắt một like

Một vu vơ thở dài

.

Biết ơn này

Tôi thả trong gió

Bạn có thấy bước chân gió khi nhanh khi chậm không

.

Tôi gửi theo mưa

Giọt mau giọt thưa

Không phải mưa mà là lời nói

Có khi tôi nhờ đêm tối

Bạn chẳng hay đâu

Vì sao bạn ngủ giấc sâu

Cuộc tạ ơn cuối cùng

Tôi trả tôi cho trời đất

Theo gió theo mưa nhận ngàn ủy thác…

17/12/2018


Sấu Mã, the poet is a retired professor living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: