papa

A poem in Vietnamese by Thái Hạo
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


source: Thái Hạo’s social media page

Papa

The garden upon autumn

strewn with weed

green green

the words of August

papa’s form is the stance of a hundred years

We’ve set foot upon the South on a winter day

across the horizon resounding 

constant ring of church bells 

fleeting 

was his thirties

drifted by the rock strewn shoreline

The grass were in full bloom

a region bleached white with reeds

church bells woke the sun at dawn

the prayers mingled with the rocks

in the grass

in the falling stars night after night

papa sat by the mountainside

by the towering cliffside 

rain and hoar frost

a cathedral at sixty

sound within  

the afternoon

at the village.

MARCH 7, 2022

—–

Bố

Trong vườn mùa thu

cỏ dại mọc đầy

lời của tháng tám

xanh rì

dáng bố ngồi như đá trăm năm

Ta đến phương Nam một ngày mùa đông

chuông giáo đường đổ 

liên hồi trong trời thẳm

thấm thoát

tuổi ba mươi

văng vẳng bên bờ đá dựng

Cỏ đã ra bông

lau nở trắng miền

chuông giáo đường gọi mặt trời mỗi sáng

lời kinh lẫn trong đá

trong cỏ

trong những vì sao rụng mỗi đêm

Bố ngồi bên bờ núi

vách đá sừng sững

mưa và sương muối

ngôi giáo đường tuổi sáu mươi

thăm thẳm

chiều quê.

Thái Hạo


Thái Hạo, the poet and journalist currently living in Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

4 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: