Through a narrow door

A poem in Vietnamese by Vũ Trọng Quang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương trâm

Stepping out to hit a wall

the complicit sympathetic moon leaning

in small soothing bits of diffraction

.

the light filtered through the door

on the table the exhausting drill

words of truth

.

there are worst 

battles fought day and night

more than two metres by default

.

from above confirms the focal length of an abyss beyond the eye

so then does the peacock dare not spread its wings

the pigeon stays put in the yard and takes not to the sky

.

yesterday through the window of the soul

the children played 

tomorrow out by the window

(the letters missing in today’s opened book)

.

believe me 

the fever shall ease to the touch

light & darkness are not one

.

July 2021

TRONG KHUNG CỬA HẸP

Bước ra ngõ chạm tường

sự đồng lõa đồng cảm của trăng nghiêng

một chút an ủi nhiễu xạ

.

ánh sáng lách khe cửa

kia kìa trên bàn bày ra cuộc tập trận

mỏi mệt có thật từ lưỡi

.

cuộc chiến khác thương cảm hơn

kéo dài sáng sớm đêm thâu

xa hơn hai met mặc định 

.

trên cao xác nhận tiêu cự đáy vực ngoài tầm mắt

ấy vậy con công không dám xòe cánh màu

bồ câu loanh quanh mặt sân không bay cao bầu trời 

.

nhìn qua hồn cửa 

trẻ nhỏ của mình tung tăng hôm qua

ngày mai ở ngoài khung

(hôm nay sách mở mất chữ) 

.

tin đi tin đi

bàn tay trên trán sốt sẽ dịu

ánh sáng & bóng đêm không là một

.

Vũ Trọng Quang

July 2021


Vũ Trọng Quang, the poet currently lives in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: