we have carried each other

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

W E   H A V E   C A R R I E D   E A C H   O T H E R

)(

You’ve carried me through

a burning fire

I’ve brought you home

a cold abandoned house

/

My hands for so long have been undefined

lazy fingers knitted together

whispers through the gaps in the door

grinding lightly in departure

/

whispers in line with regret

embracing the muted wooden platform

a broken piece of the moon falls

a late reflection of a day of separation

/

Endearing is the loud coloured worn

sometimes quite sweet

sometimes quite proud

scent of the night

/

We have never, perhaps

looked at each other amidst

nostalgia and loss

not once mentioned a name

/

Nothing to say and nothing to say 

a bundle of cold yellow incense

not once warmed a fire

heat up the ashen words

/

We have carried each other then

a soul on the back of misery

without disparity

or tiny bit of contemplation

/

Our arrival at the tip of sadness*

fall from a time of doubt

the look of love

unreachable

)(

March 2022

—–

M  A  N  G   N  H  A  U   Đ  I

)(

Em mang tôi đi qua

một cơn nồm lửa bỏng

tôi mang em về nhà

ngôi nhà hoang rất lạnh

/

Lâu rồi tay không kẽ

những ngón đan lơ là

tiếng thầm trong kẹt cửa

nghiến nhẹ khi lìa xa

/

Tiếng thầm thanh song nuối

ôm bục gỗ câm màu

một nhành trăng gẫy đổ

chiếu muộn ngày chia đau

/

Thương mầu áo đỏng đảnh

có khi rất dịu mềm

có khi dài kiêu hãnh

của một tà hương đêm

/

Ta chưa từng, có lẽ

nhìn ra nhau giữa nền

luyến lưu và thất lạc

chưa hề nghe gọi tên

/

Câm nín và câm nín

lạnh tẻ bấy hương vàng

chưa từng hâm ngọn lửa

ấm một lời tro than

/

Rồi ta mang nhau đi

hồn trên lưng khổ xứ

không cả một phân kỳ

một chút hồn tư lự

/

Nơi ta đến ngọn buồn*

rớt từ thời nghi ngại

một ánh nhìn thân thương

đã vô cùng xa ngái

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

ngày bốn số hai [ 2.2.22 ]

*Như Ngọn Buồn Rơi, Từ Công Phụng

/


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

2 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: