in a knot

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

born stubborn and stupid

I no longer know the difference

steppingout   and   stayingin

since then I’ve deliberately locked myself away from the outside

safer a    questionablereticence

free and at ease, each day

watching old reruns of worldly activities in a frame

thinking everything should be fine

but no!

heart twisted

spirit slipping

a marble slipping down a slope has enough energy to continue for awhile

the spirit slipping, squashes up in a knot . . .    amess

.

have you seen consciousness falling in   amess   yet

I have

once, crossing a river, and

now, naked

all   amess.

.

October 2019

_______

dồn cục

 .

bẩm sinh vừa ngu vừa ngang

tôi biết không có khác biệt gì giữa

bướcraxuốngđường   và   ngồilạitrongnhà

nên từ đó tôi tự nhốt mình bên trong và xa cách với bên ngoài

cho an toàn hơn một  nhútnhátnghivấn

thanh thản và tự tại, mỗi ngày

trước chân dung sinh hoạt thế giới chạy qua lại bằng một lập trình cũ kỹ

những tưởng sẽ được yên tâm

nhưng không!

tâm xiêu vẹo

hồn trượt dốc

hòn bi trợt dốc còn có trớn lăn xa được một đoạn

tâm hồn trượt xuống, dồn cục một đống . . . bẹpnhẹp

.

bạn đã nhìn thấy ý thức rớt xuống   bẹpnhẹp   chưa

tôi đã

một lần, khi vượt sông, và

bây giờ, trần truồng

khi mọi thứ đều đã   bẹpnhẹp.


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, USA.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: