30/4 is nothing but a thoughtless curiosity

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

the ear aching grind of teeth pulling at the safety pin(of the grenade)

a dead ball cornered in a blinding fog at the foot of the horizon

broke in half

one side lost the other side astray

the umbilical cord in the middle dangling

in the way 

.

the last question

before death in battle

is history nothing more than a game of football

in Politics

we are nothing

but puppets

as people have mentioned, and

30/4 is nothing but

a thoughtless curiosity

no more, no less.

.

March 2021

trèo trẹo tiếng nghiến răng cắn chốt rút kíp

trái phá tịt ngòi cuối trời mù mây

thân thể bứt làm đôi

bên này lưu lạc bên kia vất vưởng

vướng mắc khúc giữa lòng thòng

cuống nhau

.

câu hỏi cuối cùng

trước khi tử trận

lịch sử phải chăng chỉ là một trận bóng đá

chính tri

chúng tôi

chỉ là những con rối

như có người đã nói, và

30/4 chỉ là một cách tò mò

vô ý thức

không hơn, kém.

______________

HHiếu

March 2021


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, USA.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: