chaconne

A poem in Vietnamese by Đinh Trường Chinh
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

a day

with nothing to do

I would sit hugging the guitar

an old guitar

I would sit and listen to Bach’s chaconne 

the whole night

some movements 13 minutes 57 seconds long

some notes played over and over again

like the night

`

many are nights (for me)

life dropping 

day after day like loose guitar strings

many are days untightened

playing over and over again

like the notes in chaconne

then

many are the poems 

copying & pasting

bits and pieces of my life

`

to be thrown away

into a bin

by the bed

the next morning

““`

December 2020

~~~~~

một ngày

không có gì làm

tôi ngồi lên dây đàn

một chiếc đàn đã cũ

rồi tôi ngồi nghe chaconne của bach

hết một đêm

những đoạn dài 13 phút 57 giây

những nốt nhạc cứ lập đi lập lại

như đêm

`

tôi đã có những đêm

đời chùng xuống như sợi dây đàn

lâu ngày không buồn lên

tôi đã có những ngày

lập đi lập lại

như những nốt nhạc chaconne

rồi

tôi có những bài thơ

copy & paste

đời mình vào đó

`

rồi ném vào thùng rác

cạnh giường

sáng hôm sau


Đinh Trường Chinh, the poet, and artist was born in 1970 in South Vietnam. The poet currently works in IT in Virginia, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: