nowadays

A poem in Vietnamese by Hoàng Xuân Sơn
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

N O W A D A Y S

.

assault on battery

corpses, thrown upon the dead 

[losses on both sides]

the threats of death in righteousness 

an artefact upon

a cutting-edge era

.

scouring around

an acrimonious life

the shrivelled ground

swelling

                         bloated

your eyes upon me all bleary

falling to pieces

the vigour of youth

lax

ah [um] forget it

divorcée

divorcé

no matter what we’ll weather the storms

the hundred exchange of bitterness

tough yes

the face.           red

with you, dear

simmering

.

January 2021

_____

Đ  Ư  Ơ  N  G    Đ  Ạ  I

.

ném bấc xuống chì

ném tử thi lên người chết

[bề gì cũng chết]

ném cái chết vào chính danh

ngụy xuống

thời tân tạo

.

rà rà 

ở gay gắt

đất cát co thắt

nở

                            phình

em nhìn tôi lơ mơ

bún thiu một cọng

ấu lực

nhẽo nhèo

à [ừ] thôi 

rổ 

bề gì mưa cũng nhịn

trăm điều nắng gay 

cực thì cực

mặt.             đỏ

riu riu

cùng mình

.

HoàngXuânSơn

25/10/2013

.

NB. I’ve learnt a few idioms in the process of translating the verse:

hòn bấc ném đi, hòn chì ném lại; a vicious verbal exchange without a winner

Buồn như cọng bún thiu; sad, fallen to pieces

Rổ rá cạp lại; a marriage between divorcé and divorcée.


Hoàng Xuân Sơn 

A renowned poet, born 1942, writes under various pseudonyms: Hoàng Xuân Sơn, Sử Mặc, Hoàng Hà Tỉnh, Vô Ðịnh… 

Hometown: Vỹ Dạ, Huế.

Lý Thường Kiệt Primary  

Bán Công High School and Quốc Học Huế High School

Bachelor of philosophy, and postgraduate of political science and commerce at The university of Văn Khoa Sài Gòn. 

Worked at the Ministry of Transport and Communication, a branch of the General Department of Postal Service of the Republic of Vietnam.

After 1975 worked in the Postal Office for 7 years. December 1981 settled in Montreal, Canada.

The poet’s career span from 1970 to the present day his work has been published in many literary publications. In vietnam: Văn, Chính Văn, Diễn  Ðàn, Khởi Hành, Nghiên Cứu Văn Học, Ðối Diện, Thân Hữu, Xây Dựng Nông Thôn, Ngưỡng Cửa, Nhà Văn. Outside of Vietnam: Làng Văn, Văn Học, Văn, Thế Kỷ 21, Chủ Ðề,  Sóng, Sóng Văn, Nắng Mới, Saigon Times, Hợp Lưu, Phố Văn,  Gío Văn , Canh Tân, Ði Tới, tạp chí Thơ. 

Collaborating platforms: Litviet (U.S.A), Tienve (Australia), Vanchuongviet… and the translations of his poetry into English by Nguyễn Thị Phương Trâm on SONGNGUTAITRAM.

Published work:

Viễn Phố (thơ, Việt Chiến xb 1988)

Huế Buồn Chi (thơ,93)

Lục Bát (thơ, 2005)

Ref: vanchuongviet.org

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: