sleepless nights or much ado about nothing

A poem in Vietnamese by Đặng Tiến
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

SLEEPLESS NIGHTS or MUCH ADO ABOUT NOTHING
____
There are/many sleepless nights
The young woman looked up at the sky and counted the stars
If there were stars that night and the sky was high
There are/many sleepless nights
The girl or woman who listens and counts the rain falling
If it’s drizzling, it’s a bit difficult to count

There are/many sleepless nights
The guy after drinking too much
Stays up counting his love affairs, the past and future conquest in bed

There are/many sleepless nights
The old professor spending a lifetime studying a great poet at the lead, holding the first flag
Staying up all night, counting how many adjectives and verbs in the flag flying long poems
Comparing the total number of verbs and adjectives to the end or middle of the epic poem
There are/many sleepless nights
The wrongful prisoner counted the flying mosquitoes
So many that one has to be replaced by a hundred
When you run out of mosquitoes, count scabies on your body
For another time, please count again
There are/many sleepless nights
The teacher wakes up counting poems posted on Facebook
There are/many sleepless nights
The old lady sits counting her love affairs
Both serious and miscellaneous
There are/many sleepless nights
The beautiful woman lay awake counting her pearls
Remembering each and every shiny orb
Curious, she holds them over a flame
Unbeknown is the shock
Each tiny pearl melting, toxic fumes of plastic
There are/many sleepless nights
Those who
Sit
Counting the hair on their legs
Singing a random verse
It’s impossible to count the feathers of the birds in the sky
So what, I’ll just count the cash by my side.
—-
January 2023
_

NHỮNG ĐÊM KHÔNG NGỦ Hay THƠ VỀ CÁI VÔ NGHĨA
____
Có những/nhiều đêm không ngủ
Cô gái ngửa mặt nhìn trời đếm sao
Nếu đêm ấy có sao và bầu trời cao cao
Có những/nhiều đêm không ngủ
Cô gái hay người đàn bà nghe và đếm mưa rơi
Nếu là mưa phùn thì hơi khó đếm

Có những/nhiều đêm không ngủ
Anh chàng nọ sau một cơn say tả tơi
Thức dậy ngồi đếm những cuộc tình, những chăn chiếu đã đi qua trong đời và dự tính cho tương lai cũng chiếu chăn gì đấy

Có những/nhiều đêm không ngủ
Ông giáo sư già cả đời nghiên cứu nhà thơ lá cờ đầu
Thức thâu đêm ngồi đếm có bao nhiêu tính từ, động từ trong toàn tập lá cờ đầu
Để so sánh với tổng số tính từ động từ trong toàn tập lá cờ đuôi hoặc lá cờ giữa
Có những/nhiều đêm không ngủ
Người tù oan ngồi đếm muỗi bay
Nhiều đến nỗi phải thay một bằng một trăm
Hết muỗi thì đếm vết ghẻ ruồi trên thân thể bạn
Để khi khác thì nhờ đếm lại
Có những/nhiều đêm không ngủ
Cô giáo thức dậy đếm lại những bài thơ đã đăng trên Facebook
Có những/nhiều đêm không ngủ
Cô đào già ngồi dậy đếm những cuộc tình
Cả nghiêm túc lẫn linh tinh
Có những/nhiều đêm không ngủ
Người đẹp ngồi đếm những viên ngọc trai
Ồ viên nào cũng bóng bẩy
Nàng tinh nghịch đem thử lửa
Thì thấy
Có nhiều hạt bằng nhựa
Có những/nhiều đêm không ngủ
Những ai
Ngồi dậy
Đếm lông chân
Hoặc nghêu ngao hát
Chim trời ai dễ đếm lông
Nếu không đếm được thì ông đếm tiền.

2021


Đặng Tiến, the poet born in 1961 is a retired lecturer, who currently lives in Thái Nguyên, Vietnam. 

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: