I will love and honour you all the days of my life. Until death do us part.

A poem in Vietnamese by Trần Thiên Thị
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

I will love and honour you all the days of my life. Until death do us part.

Father-in-law’s arrow reaches eight corners of the world

Shifting meadows of reed at the tips of his fingers, an all around plight

Five-year courtship requires an appointment

Empty hands grasping at nothing

Thousands of bound hallowed scriptures couldn’t hold up the faith

Wavering wisps of incense smoke

The afternoon staggering upon the diminishing year

Sitting by the willow bank proclaiming love 

And Christ is born again, a joy to the world

The desire to be baptised is a highlight

I’m scrambling for a matchmaker

Scrambling for my blessing

Couldn’t you be my guide

Again as dismal as the many past winters

You are too busy in your best dress 

Selling as many paper lanterns as you could in a moment

Barely enough light to light up humanity in one night

Life continues to spin out like an outbreak

Humanity rushing around as though everything is rosy

Back and forth are the tired feet

The most popular medicine is prescribed by a monk

Ahumm 

God is still in the manger

Obvious is age by the day 

There are no girls left, they’re all gone

The banana trees blooming in the memory of what

We can but go home

Back to where we were born

Boil some eggs

Pour ourself a cup of whatever alcohol

Light another cigarette for a feast

Until death do us part

—–

December 2022

Giữ tròn cái đạo yêu nàng

Cung dâu cha bắn về tám hướng

Rời rã mười phương ngọn cỏ bồng

Tư tình năm bảy phen đòi hẹn

Tay trắng vin vào một thỉnh không

Thiên kinh vạn quyển không tận tín

Đình chùa miếu mạo nhạt khói nhang

Chiều đi khập khễnh năm dần hết

Ngồi bên bờ liễu tụng yêu nàng

Lại nghe rằng Chúa sắp giáng sinh

Muốn cải đạo nhà nhận phước lành

Ta chạy vòng quanh tìm mai mối

Em nào làm phước

Dắt giùm anh

Lại buồn như thể nhiều đông trước

Em chỉ áo quần xuống phố chơi

Bao nhiêu đèn giấy đem bán vội

Thắp không sáng đủ một đêm người

Chao ơi đời cứ xoay như dịch

Người cứ đong đưa như hồng nhan

Đảo qua đảo lại chân đà mỏi

Thấy thuốc thầy tu cứ đắt hàng

Chào ơi

Chúa vẫn trong máng cỏ

Để lại đây ta ngày mỗi già

Con gái con gung đà đi hết 

Vui gì cây chuối lại trổ hoa

Thôi ta về lại quê ta vậy

Luộc trứng gà

Rót chén rượu ngang

Thắp thêm điếu thuốc ta bày cỗ

Giữ cho tròn cái đạo yêu nàng

24.12.2021

trần thiên thị


Trần Thiên Thị, a poet from Danang, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: