Who am I?

Who am I?

Mother of some guy?
N.n..never think b.b..before I speak
I wear my heart on my sleeve

I see words through other’s eyes
They tell me off, they’re not shy
The thoughts of a woman
Frivolous.

(I’ve just learned about the low flying doves)

The letters falling pretty in the rain
Like when
I was drench
Hence
(Hết hồn thơ.)
_____

Tôi là ai?

Là mẹ của con trai?
Tôi tôi lúc nào cũng thiếu thiếu suy nghĩ
(I wear my heart on my sleeve)

Tôi nhìn chữ qua cặp mắt người ta
Người ta la
Ôi cái đầu óc đàn bà
Phù phiếm.

(tôi mới học được từ điếm)

Chữ đẹp ơi dưới làn mưa
Như ngày xưa
Tắm trong…
Xong
Hết hồn thơ.
_____
JUNE 2020

Tôi thường tự hỏi mình:

Nếu bạn luôn luôn đúng, làm sao bạn biết được mình đã sai?


I often ask myself:

If you are always right, how will you know when you’re wrong?


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: