Summer fever

Lyric by Trịnh Công Sơn
Translation by Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Đinh Trường Chinh

Summer Fever

Hạ Trắng

The long road upon thin shoulders calls the sunlight there thy sleeves fly.
Through thy sad eyes, daylight, butterflies blooming a heart high.
Thy way home, not a cloud
Ever ignites the path of heavenly light.

Spell bounding dusk calls the sunlight to see to white flowers fly.
So brighter by morning light thy thin fingers
Thy arrival in my surprise
Calling the death of the sun upon an endless spring

Ah, life, thank thee upon this obsession the call of autumn.
Sad be the sky, the high winds, me taking thy light feet home.
Begs life for each other forever sunlight ever the call of sadness
Our cover is crumbling but please, let us turn grey by endless calls of each other’s name.

Call the sunlight, adorn thy hair the blossoming falling light
light deliver thee to higher land in the constant wind
Thy sleeves now beyond the clouds
In this spellbound yearning, the endless call of thy name
_____
August 2020

Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay
Nắng qua mắt buồn lòng hoa bướm say
Lối em đi về trời không có mây
Đường đi suốt mùa nắng lên thắp đầy

Gọi nắng cho cơn mê chiều nhiều hoa trắng bay
Cho tay em dài gầy thêm nắng mai
Bước chân em về nào anh có hay
Gọi em cho nắng chết trên sông dài

Thôi xin ơn đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió cao
Đời xin có nhau dài cho mãi sau nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau

Gọi nắng cho tóc em cài loài hoa nắng rơi
Nắng đưa em về miền cao gió bay
Áo em bây giờ bờ xa nẻo mây
Gọi tên em mãi suốt cơn mê này



Trịnh Công Sơn was a Vietnamese, musician, songwriter, painter and poet. Born: 28 February 1939, Buon Ma Thuot, Vietnam. Died: 1 April 2001, Ho Chi Minh City, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: