the afternoon, on the other side of Vũng Tàu

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Vũng Tàu, Vietnam

tHE aFternOOn, oN tHe oTHer sIDe oF vŨng tÀu

 –

the afternoon drifting out to sea

I’m sitting by myself

watching the sun go down

as the day tries to hold on

to the brilliant sunlight of the afternoon

 –

the afternoon drifting out to sea

I’m sitting by myself

not a friend to be found

as the day tries to hold on to the solitude

 –

the afternoon drifting with the tiny boats

undulating ripples through a life drifting by

I’m sitting by myself

swaying with the tides of this life

very precariously letting go

all adrift

 –

the afternoon drifting through Vũng Tàu

I’m sitting alone, growing old

watching the sand crabs

build tumulus of memory

in pools of changing darkness

 –

the afternoon, and I are unacquainted

possibly with the same point of view?

there are so many sweet moments

left behind an abyss of pitiful

ripen blooms

heading for the bright side of the planet

left us behind 

at such time of torment

__________

December 2022

—-

cHiỀu, bÊn kiA vŨng tÀu

chiều buông trên biển

tôi ngồi một mình

nhìn mặt trời lặn

ngày chỉ còn ráng chiều

rực nắng

chiều buông trên biển

tôi ngồi một mình

bạn bè chợt biệt tích

chỉ còn ráng chiều

cô tịch

chiều buông mình trên những chiếc thuyền con

nhấp nhô theo sóng gợn lắm đời lênh đênh

tôi ngồi một mình

ngả nghiêng trôi nổi theo dòng đời buông xuống

lắm bấp bênh

trôi, giạt

chiều buông xuống một vũng tàu

tôi ngồi thật lâu

nhìn dã tràng se cát

xây ngôi mộ ký ức

trong vũng tối đang đổi màu

chiều, và tôi chẳng quen biết chi nhau

có chăng là cùng nhìn về một phía

có những tháng năm mật ngọt

đang bỏ xa vực thẳm này

cũng lắm hoa niên xa xót

đang thiên di về mặt sáng của hành tinh

bỏ lại tụi mình

cùng thời gian đang da mồi ý nghĩ.


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently lives in Lawrenceville, United States.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: