I’ve never applied for residency

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


542.

__________

I’ve never applied for residency

here, the native has never counted upon, nor acknowledged my existence

perhaps, here and there in the shadows

lost in the dark(of night)

to them I’m not much of a surprise

not unlike thirsty desiccated trees

lucky, here, no one needs the firewood

nor do I desire my homeland

or the blocks of firewood

to heat up NYE.

all I need is a few shots of soothing wine

to sleep

to forget where I’m sleeping.

.

January 2021

_____

tôi không xin ở lại

dân bản địa cũng chẳng đếm xỉa gì sự hiện hữu của tôi, nơi đây

có lẽ, cũng quẩn quanh khá nhiều bóng

đêm lưu lạc

họ không ngạc nhiên lắm

như lũ cây khô thiếu nước

cũng may, nơi đây, chẳng ai cần củi

quê hương tôi cũng chẳng cần

kể cả khúc củi

sưởi ấm đêm giao thừa.

tôi cũng cần dăm chung rượu ấm

để ngủ

để không cần biết mình sẽ ngủ ở đâu.


Hứa Hiếu, the poet from Vung Tau, Vietnam, currently living in Lawrenceville, USA.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: