Slowly, Poetry is dying

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Slowly, Poetry is dying…

`

But the guileful doctor claimed it’s all good

Blood pressure, breathing…

Including the expelled excrements

On paper

`

We read the verses together

the pile of tattered rags

In ceasing rain

`

Stop crying dearest, outside the grass grows still

Into Poetry’s very last straw

While we?

We continue to tread water till we’re dead

`

Don’t swim out too far dear

But if you do, keep going

Otherwise it’ll be a bother for Poetry chase after

Otherwise it’ll be a bother for you to return the affection

Then you’ll have to worry about the pity

While poetry deal with the sulking

`

Poetry remembering

The spring upon 

A house. The painted green  iron gate 

The row of climbing dusty

Musty bougainvillaeas

Gritty in one’s eyes

Each time Poetry opens the gate

To enter…

July 2021

Thơ đang chết dần… 

`

Người bác sĩ dối trá trấn an chúng ta rằng mọi thứ đều rất tốt

Huyết áp, nhịp thở…

Cả những thứ Thơ hay đào thải

Lên trang giấy

`

Chúng ta cùng nhau đọc những câu thơ

Mớ giẻ rách tàn tật

Và mưa cũng vừa dứt

`

Em đừng khóc ngoài vườn cỏ đang mọc

Vào sức chịu đựng cuối cùng của Thơ

Còn chúng ta?

Chúng ta vẫn cố bơi đến khi nào ta còn chịu nổi

`

Em đừng bơi quá xa

Mà nếu đã lỡ quá xa thì em nên bơi xa thêm nữa

Không thôi mất công Thơ đuổi theo

Không thôi em mất công giải thích

Mất công em an ủi

Mất công Thơ dỗi hờn

`

Thơ nhớ

Cứ mùa xuân

Một căn nhà. Một cánh cổng sắt sơn xanh

Một giàn hoa giấy đầy bụi

giụi

bay vào mắt

mỗi khi Thơ mở cổng

vào nhà…

Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: