Waiting

A poem in Vietnamese by Vàng A Giang
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Art: Nguyễn Thị Phương Trâm
Published on Gobblers & Masticadores Espana

Waiting

Ten years I’ve been waiting for you 

If you will not show

I will turn into a tree in the forest

So your parents may come and cut me down

turn me into pillars, into trusses

So I may be there for you day and night

Ten years I’ve been waiting for you

If you will not show

May I be the reeds by the stream

So you can gather me up and weave me 

into your mattress and pillow for the night

If you turn out to be someone else’s wife

May I be the bamboo

Allow your husband to cut me down 

turn me into the fence wrap around your home

If you turn out to be someone else’s wife

May I be the worm or cricket

So I may day and night nourish and soften the soil in your garden

When the buffaloes and cows tries to ruin your harvest

I vow to turn into a boulder to stop the cattle from consuming it

Ten years I’ve been waiting for you 

If you don’t show… Please in this life allow me to be your child.

November 2022

Đợi

Tôi đợi em đã được mười năm

Nếu em không đến

Tôi sẽ hóa thành cây thành rừng

Để bố mẹ em đến chặt thành cột thành kèo

Để đêm ngày được ngắm em

Tôi đợi em đã được mười năm

Nếu em không đến

Nguyện làm bông lau ven suối

Để em hái về làm đệm làm gối êm giấc

Nếu em đi làm dâu nhà người khác

Tôi sẽ hóa thành trúc thành vầu

Để chồng em chặt làm hàng rào nhà em

Nếu em đi làm dâu nhà người khác

Tôi sẽ hóa thành giun thành dế

Ngày đêm bào mòn tươi xốp đất nhà em

Mùa màng em trâu bò có đến phá

Tôi nguyện hóa thành tảng đá ngăn trâu bò ăn

Tôi đã đợi em được mười năm

Nếu em không đến… Xin kiếp này được hóa thành con em.

Vag


Vàng A Giang, the poet born in 1993, in Lào Cai, Northern Highlands, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: