November yellows flying

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

November yellows flying

across the city

autumn

hair and sunlight

and her eyes

you could barely breathe

the bronchitis 

autumn

she will turn red when you kiss her hair

and she’ll say because it’s cold

don’t bother looking for the excuse

she will curl up with the chill across the horizon

as fragile as

a caterpillar

don’t listen to the screaming cicadas

because at her arrival summer is lost

time will ring like wind chimes 

as she tugs at each falling leaf

echoes of her name

her name is all you remember

upon the departure of autumn…\

November 2022

tháng mười một

bay vàng góc phố

mùa thu

tóc và nắng

và mắt nàng

bạn gần như ngưng thở

phổi bị sưng

mùa thu

nàng sẽ chuyển sang màu hồng khi bạn hôn lên tóc

nàng nói chỉ vì trời lạnh

bạn cũng đừng tìm lý do

nàng cũng cong lên theo cách trời đã lạnh

như một con sâu bướm

mong manh

bạn đừng nghe con ve kêu vang

vì khi nàng đến mùa hè đã mất

thời gian reo như chuông trong gió

nàng với tay kéo những chiếc lá rơi xuống

âm vang tên nàng

tên nàng là tất cả những gì bạn nhớ

khi mùa thu bỏ đi…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: