Ánh mắt đầu 

Coleman Barks’ RUMI
Translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Ánh mắt đầu 

Your first eyes

Trong người tình bốn dòng suối,
nước, rượu, mật, và sữa

Đừng nghĩ chi nếu khám phá được trong ta
ai-ai-đó nói
chi-chi kệ

Bông hồng bao giờ để ý
nếu ai đó gọi nó là gai, là là
Hoa nhài

Mắt thường xếp hạng từng người
Kia là Zoroastrian Đây Hồi Giáo

Bước thay với ánh mắt đã ban,
cặp mắt ngày đầu
Đừng nheo mắt, đừng chằm chằm như kền kền

Ai mê lửa vào lửa nhào
Con ruồi vào váng sữa trôi

Nếu bạn mê muốn vĩnh cửu,
than tiếc chi những gì dưới đất trôi đi vì mưa?

Cúi đầu trước bản chất của nhân loại
Sa mạc nốc máu của chiến trường,
nhưng nếu nó biết bí mật này, sẽ phọt ra dòng suối, vườn hoa hồng

Đừng chấp nhận sự phán xét tốt hay xấu của con người
Trưởng thành hơn chứ
Sức mạnh đã chào xuống cả đất vì những những phước lành lớn lao của Shams
chúng ta hãy đợi và tin sự đợi chờ

A lover has four streams inside,
of water, wine, honey, and milk

Find those in yourself and paid no attention
what so-and-so says about such-and-such

The rose does not care
if someone calls it a thorn, or a jasmine

Ordinary eyes categorize human beings
That one is a Zoroastrian This one, Muslim

Walk instead with the other vision given you,
your first eyes
Do not squint, and do not stare blankly like a vulture

Those who love fire fall in the fire
A fly slips from the edge into the whey

If you are in love with the infinite,
why grieve over the ground washing away in the rain?

Bow to the essence in a human being
A desert drinks war-blood,
but if it knew this secret, springs would rise, rose gardens

Do not be content with judging people good and bad
Grow out of that The great blessing is
that Shams has poured a strength into the ground
that lets us wait and trust the waiting

Coleman Barks’ RUMI (translated June 22, 2020)


Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī [1207-1273] also known as Jalāl al-Dīn Muḥammad Balkhī, Mevlânâ/Mawlānā and Mevlevî/Mawlawī, but more popularly known simply as Rumi, was a 13th-century poet, Hanafi faqih, Islamic scholar, Maturidi theologian and Sufi mystic originally from Greater Khorasan in Greater Iran.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

3 comments

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: