bài thơ: “chiều xuống trên bụng nhà thơ”*

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

the poem: “the afternoon going down the stomach of a poet”

bài thơ: “chiều xuống trên bụng nhà thơ”*

let me fall
me deeper in heart
a wanderer
me beneath the skin stretching
lumpy stretch marks

me
through the stomach
loaded and warm
the recluse and the outcast
meeting up within me
in beating hoofbeats

changing actuality
as he continues to stand his ground
on the tip of his toes

me looking down
seeing clearly how my toes
the pad of by feet are both
still planted firmly and sound
on the ground.

April 2023
___

để tôi rơi
tôi sâu vào trong lòng
kẻ lang thang
tôi dưới lớp da rạn ra lốm đốm

tôi
vào trong bụng
một vật nặng và ấm
kẻ ẩn dật và kẻ bị ruồng bỏ
gặp trong tôi
bằng nhịp điệu của móng guốc

sự dịch chuyển của trọng lượng
khi anh ta còn cố đứng vững
trên ngón chân

tôi nhìn xuống
nhận biết ngón chân và gót chân của mình
vẫn còn trên mặt đất.

*Trần Băng Khuê


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: