I reinvented myself

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

I reinvented myself

I don’t believe in the creator

but I believe in you

your eyes and

the words sighing

`

the words have not fallen

like you have fallen before

messages ordering you to remove the article

the way I removed each verse 

of a poem

causing it to bleed

`

the verses I’ve forgotten

mislaid

I’ve tried to erase

`

my bouts of malaria

my blood

blue

like after the storm 

.

June 2018

_________


tôi làm mới lại tôi
tôi không tin thượng đế
nhưng tôi tin bạn
đôi mắt bạn và
con chữ thở dài

`

chữ nghĩa không thất thủ
nhưng bạn thất thủ trước những 

`

những tin nhắn ra lệnh phải gỡ bài
như tôi gỡ từng phần
của bài thơ
làm nó chảy máu

`

những phần mà tôi quên
và đặt sai chỗ
tôi luôn cố gắng xóa
`
cơn sốt rét của tôi
máu tôi
xanh
như sau cơn bão


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: