Một ngôi sao vô danh

Coleman Barks’ RUMI
Translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

MỘT NGÔI SAO VÔ DANH

A STAR WITHOUT A NAME

MỘT NGÔI SAO KHÔNG TÊN

Một đứa bé tách ra từ bà vú của nó,
nó quên cô ta một cách dễ dàng
khi nó bắt đầu bỏ sữa

Hạt giống trong lòng đất một thời gian được nuôi dưỡng,
rồi cũng nhú lên tìm mặt trời

Bạn hãy nếm đi những mảnh sáng của nắng
từ từ tiến đến khôn ngoan
bỏ đi những che chở cho chính mình
(Vậy bạn nên nếm vị của ánh sáng thuần khiết
và tìm đường đi đến đạo hạnh
mà chẳng cần che thân)

Đó là cách bạn đã đến, như một ngôi sao
vô danh Ngang bầu trời
với những ánh sáng không tên

When a baby is taken from the wet nurse,
it easily forgets her
and starts eating solid food

Seeds feed a while on ground,
then lift up into the sun

So you should taste the filtered light
and work your way toward wisdom
with no personal covering

That’s how you came here, like a star
without a name Move across the night sky
with those anonymous lights
_____
MARCH 2020

Một đứa bé tách ra từ bà vú,
lúc bắt đầu bỏ sữa
nó quên cô ta một cách dễ dàng

Hạt giống được nuôi dưỡng
trong lòng đất,
rồi cũng nhú lên tìm mặt trời

Để tìm đến đạo hạnh
không cần che thân
bạn phải nếm ánh sáng thuần khiết

Một ngôi sao không tên,
bạn đến Với những ánh sáng vô danh
ngang bầu trời bóng tối


Jalāl al-Dīn Muḥammad Rūmī [1207-1273] also known as Jalāl al-Dīn Muḥammad Balkhī, Mevlânâ/Mawlānā and Mevlevî/Mawlawī, but more popularly known simply as Rumi, was a 13th-century poet, Hanafi faqih, Islamic scholar, Maturidi theologian and Sufi mystic originally from Greater Khorasan in Greater Iran.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: