proclaim me naught as mother

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

proclaim me naught as mother
proclaim me as the monument

infinite O our mothers’ love
only the best for her children
O no mother would
swallow whole if she could
a glutton for glorious silver

only a monument would ever
be so obstinate and unbending
because they can and so wilfully they consumed
(so so close to becoming postmodern)
singing this and then that anthem:

– the plateau is the epitome
poetry so rich so dreamy
reading poetry and stars to see
exports and high teas
endorsement and me me me
dragonflies and fleas
flying high on humanities

up up
and away
higher
and higher
high in the sky
oh sigh
the endless high

April 2023

đừng gọi tui là mẹ
hãy gọi tui: tượng đài

các bà mẹ bao dung
dành phần cho con cái
không có mẹ nào lại
chơi (là nuốt)
một số bạc vĩ đại

chỉ có thể tượng đài
mới chơi lì và dai
mà không ai chơi lại
như ai ải ài ai
(gần thành hậu hiện đại)
cứ tấu và hót mãi:

– mặt bằng và đỉnh cao
thơ phú và ước ao
đọc thơ và ngôi sao
xuất khẩu và bài cào
quảng bá và nấu xào
châu chấu và cào cào
văn chương và bay cao…

cao
và cao
cao
cao
mãi


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: