Justice

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Justice

`

an anthem for the forgotten

for those abandoned by their country

died at sea, in re-education camps

`

anthem 

for the survival of babes after their vaccinations

continuing education after the loss of their homes

`

It’s not something one

could hide

since justice won’t hesitate

`

evil has nowhere to run 

no place to hide…

.

November 2018

_____

Công lý

`
là bài hát cho sự lãng quên
cho những người bị đất nước bỏ rơi
đã chết trên biển cả, trong trại cải tạo
`
bài hát
cho đứa trẻ được tiếp tục sống sau khi tiêm vaccine
tiếp tục đi học sau khi mất nhà
`
không phải những gì chúng ta
có thể che giấu
vì công lý không do dự
`
cái ác không có nơi nào để chạy
và không có nơi để trốn…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: