Trees

A poem for kids in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


TreesTrees
Comes from seed
From small to tall
Happy in all

Nurtured by mother earth
Rain quench its thirst
Blanketed
By the sunlight

People are no different to trees
They grow with time
Blooming to fruition
Thanks to the rain and sunlight

Trees can be sad
As people climb and break them
Make them bleed
Make them cry

Plant please
For the forest plant trees
For our land
An evergreen.

May 2023
____


Cây xanhCây được sinh ra
Ươm mầm từ hạt
Cây cũng trẻ, già
Cũng vui, cũng hát

Mẹ đất nuôi cây
Dì mưa tiếp nước
Cậu nắng từng ngày
Ủ cành ấm áp

Cây cũng như người
Lớn theo năm tháng
Hoa đẹp quả tươi
Mang ơn mưa nắng

Cây cũng biết buồn
Khi người đẽo, chặt
Dòng máu ứa tuôn
Trào như tiếng nấc

Hãy ươm thêm cây
Cho rừng thêm biếc
Cho phố, quê này
Màu xanh diễm tuyệt.


Nguồn: Nguyễn Lãm Thắng, Giấc mơ buổi sáng, NXB Văn học, 2017


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: