Stop bleeding: old age, new wife.


Editorial by Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

Con cừu: trong chảo, một mình.

Trăng lên: máu ứa tình ta.

Môi em: thu vàng, mấy mùa.


The legend of Ernest Hemingway, winning a bet on writing a flash fiction with six letters; daily reminds me of how powerful language could be:

“For sale: baby shoes, never worn”

The portrayal of complexity through the simplicity of language.

I believe this is why Quinn is so adamantly fervent about Trịnh Công Sơn lyrics and Lê ̀Vĩnh Tài’s poetry.

Here is an example of a flash fiction I wrote a while back:

Stop bleeding: old age, new wife.


Một chuyện huyền thoại về nhà văn Ernest Hemingway là anh ta đã thắng một cá độ, là ảnh có thể viết một câu truyện đủ ý nghĩa trong vài chữ; nhắc tôi luôn về năng lực của ngôn ngữ:

“Cần bán: giày em bé, chưa từng mang”

Ngôn ngữ đơn giản đầy ý nghĩa.

Tôi nghĩ đây là những ý nàng Quinn muốn nhấn mạnh qua những lời hát của TCS và thơ của LVT.

Đây là ví dụ một bài tôi đã viết cũng đã khá lâu:

Không còn chảy máu: già nua, vợ mới.


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

8 comments

  1. Thanks so much for your great post!! I love that story about Hemingway! It is rumored that’s what happened! It’s hard to read those SIX WORDS” as the shortest novel in the world with imagining everything that lies unsaid behind them! Bravo, My Dear!!!
    😊💕🌹

    Liked by 1 person

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: