Acceptance

There is satisfaction in acceptance, it is a state of mind beyond happiness. 

There are many misconceptions regarding my translation of NVT and LVT work besides the most obvious. But in truth it is not I who understands them but the reverse. 

Coincidentally both of them have a profound understanding of the human condition. Via the translation of their work, both writer and poet understood me more than I do about myself. My emotions, thought process, actions, consequences are all clearer in review. I find myself in the very heart of their work a better human being. 

Compassion though intangible is an invaluable commodity, the random acts of kindness must be dished out with more care and thought. Because no one wants your pity. The best act of charity is the one you do for yourself. 

_____

Tâm trí của ta sẽ vượt cao hơn cả sự hạnh phúc khi đã đạt được sự thỏa mãn qua chấp nhận.

Bên cạnh những điều hiển nhiên tôi thấy quá nhiều quan niệm sai lầm về những lý do tại sao tôi đã dịch rất nhiều những tác phẩm của NVT và LVT. Sự thật là không vì tôi hiểu họ mà là ngược lại họ lại hiểu tôi hơn là chính bản thân tôi.

Cả hai tác giả đều có một tầm hiểu sâu sắc về thân phận con người “profound understanding of the human condition”. Qua những tác phẩm của nhà văn và nhà thơ, tôi đã được nhiều cơ hội để chấp nhận và nhận ra nhiều điều về chính bản thân mình. Cảm xúc, cách suy nghĩ quá trình, hành động và hậu quả mỗi khi tôi “self audit”. Giữa tâm khảm chữ nghĩa của họ, tôi thấy mình có thể là một con người tốt hơn.

Lòng nhân ái là một điều vô hình nhưng vô giá, nhưng những hành động ngẫu nhiên nhân ái cần thêm nhiều suy nghĩ hơn. Bởi vì không ai muốn sự thương hại của bạn. Hành động từ thiện tốt nhất là khi bạn làm cho chính mình.

January 2021

[More new cases in the West,  I’m missing my housebound parents…]


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: