If you see the poem as feathers of a bird

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

If you see the poem as feathers of a bird

a tiring metaphor

but you don’t have the words

to say

`

you look at the whiteness

of those feathers flying across town

you could say

from fall came the spring flying

from winter came the summer flying

`

you knew

summer is too close to the Sun

the feathers may perish…

`

you thought about the feathers

you see yourself as a small bird

a tired metaphor 

the world seeing nothing but white clouds

the embittered day she left

flew away

like feathers of a bird 

_____

November 2018

“`

Nếu bạn nghĩ bài thơ là lông của con chim 

một ẩn dụ mệt mỏi 

nhưng bạn không có từ 

để nói

`

bạn nhìn màu trắng 

của đám lông bay trên phố 

bây giờ bạn có thể nói 

mùa thu từ mùa xuân bay về 

mùa đông từ mùa hè bay về

`

bạn biết

mùa hè quá gần mặt trời

và đám lông sẽ biến mất thôi…

`

bạn vẫn nghĩ về lông 

và bạn thấy mình là con chim nhỏ

mệt mỏi 

ẩn dụ cho thế giới thấy đám mây màu trắng

ngày em bỏ đi cay đắng 

bay như lông của con

chim…


Lê Vĩnh Tài, the poet and translator born in 1966 in Buon Ma Thuot, Daklak, Vietnam. The retired doctor is still a resident of the Western Highlands and a businessman in Buon Ma Thuot.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: