Focal point

A poem in Vietnamese by Lê Nhi
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

When I write on a flower petal
the words become invalid
any kind of affection is futile
a relic in the middle of a forest.
.
a podium without lights but shimmering
brilliantly
lighting up the smiling faces lurking
behind the makeup
subterfuge
Hidden pain?
.
My affection sketch in crayon
red
green
violet
yellow
each colour blended together with joy
the one time imprisoned soundly in hell
the one time wound completely sealed
.
from my chest, a river pouring
upstream
my blood coursing through the villages touch each hamlet
on my shoulders
the sizable sun and moon
but my thin fragile embrace is full of home

November 2022

Bắt nét


Khi tôi viết lên một cánh hoa
mọi ngôn từ trở thành bất lực
mọi tin yêu bỗng hoá vô thức
mặc niệm giữa rừng.
.
sân khấu không đèn mà lập loè
sáng trưng
soi những gương mặt cười nấp trong
son phấn
phải chăng sau hư ảo
khuôn mộc nào cũng đựng một nỗi đau?
.
tôi vẽ tình yêu bằng sáp màu
đỏ
xanh
tím
vàng
lẫn vào màu hạnh phúc
một lần nào đi sâu tù ngục
để một lần rịt chặt vết thương.
.
ngực tôi, dòng sông nhoi ra
thượng nguồn
máu chảy nơi nao cũng va thôn va xóm
trên vai tôi
nhật nguyệt rộng lớn
mà lòng tay gầy chỉ đẫy đủ giấc quê


Lê Nhi, the poet from Nam Trực, currently living in Hải Phòng. Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

By Nguyễn Thị Phương Trâm

There's magic in translating a body of work from one language to another.

1 comment

Leave a comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: