The pretty muse

A poem in Vietnamese by Bùi Giáng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

When poetry’s beauty is the epitome of cloud nine

The Muse is suddenly cold, not so divine

Gosh the hell-raising envy

The desperate solicitation crazy

Dear god

Since the beginning of time, just as mad

(December 2021)

_____

Nàng thơ đẹp

Khi thơ đẹp tới chín tầng

Thì Nàng Thơ bỗng sượng sần cả ra

Tha hồ thằng quỷ con ma

Đến gùn ghè gạ gẫm mà hoá điên

Thưa rằng đại thánh tề thiên

Nghìn xưa âu cũng chỉ điên chừng này

Nguồn: Bùi Giáng, Mưa nguồn và Lá hoa cồn, NXB An Tiêm tái bản, Sài Gòn, 1973


Bùi Giáng (1926-1998) was born in Thanh Châu, Duy Xuyên, the province of Quảng Nam, Vietnam. He passed away at Chợ Rẫy Hospital in Saigon, Vietnam. Self-taught at a late age in life. The prolific poet and translator were fluent in French, English, and Kanji. With many published translations like Hamlet by Shakespeare, The Little Prince by Saint Exupéry, Campus…

Source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Goodbye

A poem in Vietnamese by Bùi Giáng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Goodbye

Oh old bare heart

Grasping at the wrong sky

Upon dusk the source of life

Midlife came doodling passed by

(December 2021)

Từ giã

Người mộc mạc trái tim cũ kỹ

Vói hai tay bắt lộn vòm trời

Chiều qua mang một cõi đời

Đi về lẽo đẽo giữa đời đi qua.

(Văn, Sài Gòn)


Bùi Giáng (1926-1998) was born in Thanh Châu, Duy Xuyên, the province of Quảng Nam, Vietnam. He passed away at Chợ Rẫy Hospital in Saigon, Vietnam. Self-taught at a late age in life. The prolific poet and translator were fluent in French, English, and Kanji. With many published translations like Hamlet by Shakespeare, The Little Prince by Saint Exupéry, Campus…

Source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

Dream

A poem in Vietnamese by Bùi Giáng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm

Dusk is but an accompanying fantasy

Absurdly called the looming shadow a dream

I’ve been back since the end of the moon cycle

In reverie watched you retreating

Your movements are engulfed by the mist

Looked at me just once, a madman

After some time in worrisome recall

A woman of great beauty, once.

(December 2021)

________

Mộng

Hoàng hôn cơn mộng tháp tùng

Từng vô duyên gọi bóng nùng diễm qua

Anh về từ cuối nguyệt hoa

Nhìn em như mộng mị xa xa dần

Em đi sương bóng vô ngần

Nhìn anh như ngó một lần người điên

Về sau ký ức trược phiền

Làm sao quên được thuyền quyên một lần.


Bùi Giáng (1926-1998) was born in Thanh Châu, Duy Xuyên, the province of Quảng Nam, Vietnam. He passed away at Chợ Rẫy Hospital in Saigon, Vietnam. Self-taught at a late age in life. The prolific poet and translator were fluent in French, English, and Kanji. With many published translations like Hamlet by Shakespeare, The Little Prince by Saint Exupéry, Campus…

Source: thivien.net

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and translator, was born in 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

%d bloggers like this: